Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostSlovenská pediatrická spoločnost

Aktuality

Nový sprievodca očkovaním

Je k dispozícii inovovaná a doplnená verzia Sprievodcu očkovaním, vhodná aj pre mobily.
Skúste si ju prezrieť... .

Výsledky volieb funkcionárov výboru

Výsledky volieb funkcionárov výboru SPS zo dňa 20.09.2021 sú k dispozícii na VÝSLEDKY VOLIEB.

Vademécum očkovania

Vademécum očkovania autorov – prof. Jeseňák, MUDr. Urbančíková, MUDr. Košturiak, je na webovej stránke, kde si lekári môžu zdarma stiahnuť túto knihu.

SPS podporuje World Pediatrics Conference (2021WPC) 19.-20.11. 2021, Bangkok, Thajsko

Pre viac informácií kliknite TU

Najlepšie publikácie za rok 2020

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 31.10.2021!

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2020. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 30.06.2021 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na: milan.kuchta@upjs.sk

Kategórie oceňovaných publikácií sú:
• Najlepšia knižná publikácia
• Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise
• Najlepšia kapitola v zahraničnej monografii
• Najlepšia publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016 a sú dostupné na webe SPS na adrese: http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Výsledky volieb funkcionárov výboru IPA (Medzinárodnej pediatrickej asociácie), na obdobie rokov 2021 -2023

Pre viac informácií kliknite TU

Zmeny v pediatrickej starostlivosti vo svetle COVID-19

Pre viac informácií kliknite TU

Význam pokračovania v dojčení počas Coronavírus 19

Pre viac informácií kliknite TUVýsledky volieb do Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Dozornej rady SLS

Výsledky volieb do Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Dozornej rady SLS si môžete pozrieť tu:
Výsledky volieb

Najlepšie publikácie za rok 2019

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšie publikácie SPS za kalendárny rok 2019.
Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 20.09.2020 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na milan.kuchta@upjs.sk
Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese:
www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. august 2020)

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť - SPS, ako člen IPA - International Pediatric Association, ktorá je spoluorganizátorom tejto aktivity.

Novozvolený výbor EPA/UNEPSA (november 2019)

Massimo Pettoello-Mantovani - Italy (president), Hilary Hoey - Ireland (vice president), Eli Somekh - Israel (vice president), Julije Mestrovic - Croatia (secretary general), Mehmet Vural - Turkey (treasurer), Angel Carrasco Sanz - Spain (member), Tudor Lucian Pop - Romania (member), Leyla Namazova-Baranova - Russia (member-past president) and Aida Mujkic - Croatia (president of Europaediatrics 2020 -ex officio).

Informácia

Dávame vám do pozornosti Metodicky pokyn č. 10/DZPaU/2020/MP - k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý vydala Finančná správa v súvislosti s novelou zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.01.2020. Zásadná zmena sa týka zrážkovej dane u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nepodnikateľov.

http://sls.sk/web/metodicky-pokyn-k-zdanovaniu-prijmov/Výsledky volieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS


Dňa 7.11.2019 boli oficiálne vyhlásené výsledky voľieb do výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS. Do výboru sekcie boli zvolení:
MUDr. J. Fábry, PhD., MUDr. I. Bacmaňáková, MUDr. M. Miškovská, PhD., doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., MUDr. A. Feketeová.
Do dozornej rady sekcie boli zvolení:
MUDr. T. Strachan, PhD., MUDr. T. Turčan, PhD., MUDr. M. Hricová.
Na úvodnom zasadnutí novozvoleného výboru dňa 21.11.2019 v Martine, bol za predsedu sekcie zvolený MUDr. J. Fábry, PhD. a za vedeckého sekretára MUDr. M. Miškovská, PhD.
Blahoželáme a želáme úspešnú prácu.

Ponuka Salzburských seminárov 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

je tu opäť ponuka OMI Salzburg Medical Seminars, "Salzburských seminárov" pre rok 2020.

V prípade záujmu sa urýchlene nahláste. Kvalita seminárov i záujem o ne sú vysoké.

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Chceli by sme Vás touto cestou upozorniť na konanie konferencie World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy v Miláne v dňoch 31.10 až 2.11.2019. Bližšie informácie sú k dispozícii tu:
World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Najlepšia publikácia za rok 2018

Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu SPS za kalendárny rok 2018. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 30.05.2019 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com a v kópii na milan.kuchta@upjs.sk

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese:
http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php

13. Slovenský pediatrický kongres

Pozývame vas na 13. Slovenský pediatrický kongres 6. – 8. 6. 2019 v Banskej Bystrici

S hlbokým zármutkom oznamujeme celej pediatrickej verejnosti, že dňa 4. marca 2019 zomrel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., dlhoročný člen výboru SPS, ktorý celý život zasvätil medicíne a uzdravovaniu chorých detí.

Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Šašinkom, DrSc. sa bude konať dňa 11. marca 2019 o 16:00 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Predĺženie termínu na prihlásenie prác do súťaže o Najlepšie publikácie SPS

Výbor SPS predlžuje termín na prihlásenie prác do súťaže o Najlepšie publikácie SPS za rok 2017 v jednotlivých kategóriách týchto prác do 15.02.2019. Súťaž bude vyhodnotená podľa propozícií v uvedených v uznesení č. 8/2/2016 zo Zápisnice č. 2/2016.

Sekcia mladých pediatrov pri EAP

Vznikla Sekcia mladých pediatrov pri Európskej Akadémii Pediatrie. S jej strategickým plánom pre rok 2019 sa môžete oboznámiť na priloženom dokumente Young EAP Strategic Plan for 2019

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. august 2018)

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj Slovenská pediatrická spoločnosť - SPS, ako člen IPA - International Pediatric Association, ktorá je spoluorganizátorom tejto aktivity. Uvedený týždeň sa organizuje aj pod gesciou WHO a UNICEF v dňoch 1. až 7. augusta v takmer 170 krajinách sveta.

Bližšie informácie nájdete tu.

SPS a Iniciatíva1000dni sa dohodli na spolupráci na projekte "Ambasádor zdravej výživy", ktorého cieľom je oceniť prácu pediatrov udelením ocenenia „Ambasádor zdravej výživy“. Bližšie informácie nájdete tu.

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Iniciatívna prvých 1000 dní v spolupráci so SPS vas pozýva zúčastniť sa prieskumu o témach výživy v pediatrii, na základe ktorého by sme chceli zlepšiť informovanosť a cielenejšie poskytovať relevantné informácie pre pediatrov.

Online dotazník nájdete TU

Boli by sme radi, ak by ste dotazník vyplnili (potrvá to len 3-5 minút), aby sme svoje edukačné aktivity mohli zamerať cielenejšie podľa vašich potrieb.

Ďakujeme vopred za váš čas.

Oznam

SPS získala edukačný grant firmy Pfizer a vydala aktuálnu publikáciu "Sprievodca očkovaním 2018". K dispozícii bude už na IX. Vakcinologickom konrese na Štrbskom Plese v dňoch 26.-28.04.2018.

Publikáciu plánujeme distribuovať na neonatologické pracoviská a všeobecným lekárom pre deti a dorast a zároveň bude k dispozícii na stránke SPS.

Pre bližšie informácie pozrite
www.sprievodcaockovanim.sk

Oznam

Výbor SPS podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriadil Uznesením č. 8/3/2017 Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov vymenoval nasledujúcich odborníkov:
MUDr. P. Šimurka, prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc., doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. K. Králinský, CSc., doc. MUDr. D. Chovancová, CSc. MUDr. E. Prekopová, MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. M. Miškovská, PhD., MUDr. M. Kotek.

Pracovná skupina si za predsedu zvolila MUDr. Pavla Šimurku, PhD. Klinika pediatrie a neonatológie, Legionárska 28, 91171 Fakultná nemocnica Trenčín, e-mail: pavol.simurka@fntn.sk

Výbor SPS uznesením č. 3/3/2017, poveruje Sekciu detskej pneumológie zorganizovať voľby do výboru sekcie podľa propozícií SLS a to v termíne do konca marca 2018.

Výbor SPS upozorňuje organizátorov odborných podujatí, že je potrebné diferencovať registračný poplatok pre účastníkov tak, aby bol zvýšený pre neplatičov členského a pre nečlenov SPS. Zoznam neplatičov je možné vyžiadať na sekretariáte SLS (uznesenia SPS č. 3/2/2016 a č. 1/3/2017).

Výbor SPS svojim rozhodnutím č. 8/3/2017 a podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriaďuje Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov výbor vymenoval nasledujúcich odborníkov: MUDr. Šimurka, PhD. prof. MUDr. Dluholucký, CSc., doc. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. Kralinský, PhD. doc. Chovancová, CSc., MUDr. Prekopová, MUDr. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. Kotek.

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 17. septembra 2017 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a člen výboru SPS – pán prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. Slovenská pediatria v ňom stráca vyznamného lekára, odborníka, vedca a pedagóga.

Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Kovácsom sa bude konať dňa 26. septembra o 12:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Informácia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s chrípkovou sezónou 2017/2018 v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ECDC a zväzkom členských štátov Európskej únie (EU), v snahe chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanost'ou pripomína, že pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú na Slovensku k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:
Vaxigrip - štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S. A.
Influvac - subjednotková vakcína, výrobca BGP Produts B. V.
Ďaľšie informácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

MZ SR vyhlásilo verejnú výzvu k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017.

Výzva je uverejnená na webovej adrese:
www.health.gov.sk/Clanok?verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017

Konkrétne sa jedná o: Zvýšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov - najmä neonatológov, pediatrov, gynekológov a pôrodníkov, pôrodných asistentiek a sestier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho programu špecificky zameraného na oblasť podpory dojčenia a napĺňania zásad Baby Friendly Hospital Initiative (ďalej len „BFHI“) v súlade s dokumentom WHO/UNICEF Guideline BFHI 1992, rev. 2009, realizovaného odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, garantovaného Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. augusta)

Svetový týždeň dojčenia vyhlásila WABA - World Alliance for Breastfeeding Action (Svetová aliancia na podporu dojčenia) za spoluúčasti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a organizácie UNICEF. Pripomína sa ním podpísanie Deklarácie o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia na Svetovom summite o deťoch vo Florencii (Innocenti declaration) v roku 1990.

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj SPS. Tento týždeň sa organizuje v dňoch 1. až 7. augusta v takmer 170 krajinách sveta.
Videá k téme (Iniciatíva1000dni)
(youtube)

Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) sa zaviazalo plniť úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej garantom je MPSVaR SR. V tejto súvislosti na základe rozhodnutia MZ SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 6. 2016, bolo Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici priznané právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s názvom: Násilie páchané na dieťati - (CAN syndróm - Child Abused and Neglect).

Bližšie informácie o tomto akreditovanom programe sústavného vzdelávania (30 kreditov CME) určenom pre zdravotnícke povolanie: pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár
nájdete tu


Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu SPS za kalendárny rok 2016. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 31.08.2017 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese: www.sls-sps.sk


Bola spustená nová aktuálna webová stránka Neontologickej sekcie SPS, na ktorú sa môžete pripojiť v časti: Výbor - Sekcie - Neontologická sekcia. Alebo priamo na adrese:
www.slovenskaneonatologia.sk

Vážení členovia SPS,

Nie sme nadšení tým, že sme museli rozhodnúť o zvýšení ročného členského v SPS. Avšak po opakovaných diskusiách vo výbore Slovenskej pediatrickej spoločnosti a sekretariátu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako aj po komplexných analýzach finančnej situácie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, sme prijali uznesenie na zvýšenie ročného členského príspevku, ako jedného z opatrení na konsolidáciu financií SPS. Konsolidácia bola nevyhnutná z viacerých dôvodov, ktoré sú vedené v zápisniciach, ktoré sú verejne dostupné na webe SPS na adrese www.sls-sps.sk/zapisnice.php

Len pre ilustráciu, členské v SPS nebolo upravovane viac ako 10 rokov a pôvodné členské (2 Eurá) temer najnižšie, ktoré v SLS existovali. Ďalej redukcia finančných rezerv a príjmov SPS zapríčinená novelizáciou Zákona o lieku a následných predpisov... S významne redukovanými príjmami, by sme nemohli napĺňať rozvojové programy SPS (oceňovanie najlepších prác, príspevky na publikácie a podobne.).

Podklady pre toto rozhodnutie nájdete na uvedenej webovej stránke
- v zápisnici 4/2015, bod.5 zo dna 18.11.2015
- v zápisnici 1/2016, bod 4 zo dna 9.3.2016, uznesenia 1/1/2016 a
- v zápisnici 2/2016, bod 5 zo dna 1.6.2016, uznesenie 4/2/2016

Nová stránka SPS je už online!

Spustili sme pre Vás novú stránku SPS a dúfame, že Vám bude dobre slúžiť a poskytne Vám nové informácie a lepší prehľad o dianí v pediatrii.

Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je možné, že vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu a na prijímané protiepidemiologické opatrenia, budú jednotlivé podujatia aktualizované v termínoch konania i vo forme organizácie. Sledujte preto prosím aj aktuálne informácie na stránkach konkrétnych podujatí.

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

Uplynulé podujatia

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina